Αλειφέρη, Κλάδης, Μαστραγγελόπουλος, Μπάκας, Μπασακίδης & Φάβας οι αντιδήμαρχοι Καλαμάτας

Αλειφέρη, Κλάδης, Μαστραγγελόπουλος, Μπάκας, Μπασακίδης & Φάβας οι αντιδήμαρχοι Καλαμάτας

 

Σχετικά